Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

histogram
graf rozdělení četností, na jehož ose úseček x jsou vyneseny meze intervalů statist. znaku (např. teploty vzduchu) a na ose pořadnic y četnosti hodnot znaku v příslušných intervalech. Graf má podobu obdélníků stojících na ose x, jejichž šířka odpovídá šířce intervalů a výška četnostem v intervalech. Je běžným způsobem znázorňování v klimatologii. Někdy je nesprávně zaměňován se sloupcovým diagramem.
angl: histogram; něm: Histogramm n  0000
podpořila:
spolupracují: