Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hmota atmosféry optická absolutní
geometrická délka dráhy paprsku (například slunečního) při průchodu atmosférou Země. Termín odráží skutečnost, že integrací hustoty vzduchu podél trajektorie paprsku dostaneme hmotnost vzduchu obsaženou v trubici o jednotkovém průřezu, jejíž osou je trajektorie daného paprsku v celé zemské atmosféře. Viz též hmota atmosféry optická relativní, tloušťka atmosféry optická.
angl: absolute optical air mass; slov: absolútna optická hmota atmosféry; něm: absolute optische Luftmasse f; rus: абсолютная оптическая масса атмосферы  2014
podpořila:
spolupracují: