Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hřmění
akustická složka bouřky,  tvořená nejméně jedním, zpravidla však větším počtem hromů.
Termín je odvozen od slovesa hřmít, které pochází z indoevropského základu *ghrem- „temně znít, zuřit“.
 
slov: hrmenie  1993-a3
podpořila:
spolupracují: