Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index expoziční AOT40
ukazatel používaný v Evropě k hodnocení potenciálního rizika ze zvýšených koncentrací přízemního ozonu pro vegetaci ekosystémy. Pomocí expozičního indexu je českou legislativou stanoven i imisní limit pro ochranu vegetace.
angl: exposure index AOT 40, ozone exposure index AOT 40; slov: expozičný index AOT40; rus: индекс экспозиции АОТ40  2014
podpořila:
spolupracují: