Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index Showalterův
index stability definovaný podle vzorce
SI=T500-TL,
kde T500 je teplota vzduchu v hladině 500 hPa a TL je teplota částice vzduchu adiabaticky zdvižená z hladiny 850 hPa do hladiny 500 hPa nejprve po suché adiabatě do nasycení a dále po nasycené adiabatě. Kladná hodnota Showalterova indexu značí stabilní zvrstvení, záporné hodnoty instabilní. Index formuloval A. K. Showalter v roce 1963.
angl: Showalter index; slov: Showalterov index; něm: Showalter-Index m; rus: индекс Шоуолтера  2014
podpořila:
spolupracují: