Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoamplituda
syn. izamplituda – druh izolinie spojující místa se stejnou hodnotou amplitudy meteorologického prvku, např. teploty vzduchu. Izoamplitudami je možné znázorňovat plošné rozložení jak abs., tak prům. amplitud met. prvků, nejčastěji prům. roč. amplitudy teploty vzduchu. Viz též izodiafora, izotalantóza.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a lat. amplitudo „velikost, početnost“.
angl: isoamplitude; slov: izoamplitúda; něm: Isoamplitude f; rus: изоамплитуда  1993-a1
podpořila:
spolupracují: