Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izofena
čára spojující místa se stejným datem výskytu určitého sezonního jevu v životě rostlin nebo zvířat, tj. fenologické fáze.
Termín zavedl něm. botanik H. Hoffmann nejpozději v r. 1885. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a z řec. komponentu -φανης [-fanés], odvozeného od slovesa φάινειν [fainein] „jevit se“, srov. fenomén.
angl: isophane, isophene; slov: izofena; něm: Isophane f; rus: изофена  1993-a2
podpořila:
spolupracují: