Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izofota
čára spojující místa se stejnou intenzitou osvětlení krajiny nebo plochy, popř. se stejnou intenzitou světlosti oblohy.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a φῶς [fós, gen. fótos] „světlo“.
angl: isophote; slov: izofota; něm: Isophote f; rus: изофота  1993-a1
podpořila:
spolupracují: