Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izohumida
nepříliš časté souhrnné označení pro izolinie spojující místa se stejnou hodnotou určité charakteristiky vlhkosti vzduchu, kterou může být např. relativní vlhkostspecifická vlhkost či směšovací poměr. Mezi izohumidy řadíme izogramu, izodrosotermu a izovaporu.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a lat. humidus „vlhký“.
angl: isohume; slov: izohumida; něm: Isohumide f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: