Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izochalaza
izolinie spojující místa se stejnou četností krupobití za určité období.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a χάλαζα [chalaza] „krupobití“.
slov: izochaláza; něm: Isochalase f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: