Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jistota vláhová
vžitý název pro Minářův koeficient vláhové jistoty, který zavedl M. Minář (1948) pro podrobnější klimatologické členění tehdejšího Československa. Tento index humidity má tvar
kM=R¯ -30(T¯+7 )T¯ ,
kde R¯ je prům. roč. úhrn srážek v mm a T¯ je prům. roč. teplota vzduchu ve °C. Nejsušší oblasti ČR mají kM s hodnotami zápornými a nejvlhčí oblasti s hodnotami nad 35.
slov: vlahová istota  1993-a2
podpořila:
spolupracují: