Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima aridní
1. v Köppenově klasifikaci klimatu syn. pro suché klima;
2. obecně klima s velkou ariditou klimatu. Malé úhrny srážek a velký potenciální výpar neumožňují vytváření pravidelných vodních toků ani dostatečný růst vegetace. Viz též klasifikace klimatu Thornthwaiteova, klasifikace klimatu geomorfologická.
angl: arid climate; slov: aridná klíma; něm: arides Klima n; rus: аридный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: