Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient extinkce
syn. koeficient extinkční, koeficient zeslabení – součet koeficientu absorpce a koeficientu rozptylu daného prostředí. Objemový koeficient extinkce je číselně roven zeslabení, způsobenému absorpcí a rozptylem, paprsku jednotkové intenzity na dráze jednotkové délky; vynásobíme-li ho převrácenou hodnotou hustoty prostředí, dostaneme hmotový koeficient extinkce. Viz též extinkce, zákon Beerův, zákon Bouguerův, absorpce záření.
angl: extinction coefficient; slov: extinkčný koeficient; něm: Extinktionskoeffizient m; rus: коэффициент ослабления, коэффициент экстинкции  1993-a2
podpořila:
spolupracují: