Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce
v meteorologii výstupné a kompenzační sestupné pohyby vzduchu mezosynoptického měřítka nebo mikroměřítka, vyvolané kladným vztlakem, vznikajícím následkem horiz. nehomogenit hustoty vzduchu při zemském povrchu nebo výše v atmosféře. Tyto nehomogenity jsou dány především teplotními nehomogenitami, přičemž podle příčiny jejich vzniku rozlišujeme konvekci termickou a vynucenou. Nutnou podmínkou dalšího vertikálního vývoje konvekce je přítomnost vertikální instability atmosféry, příp. symetrické instability. Vývoj konvekce je významně podporován baroklinitou v atmosféře, konfluencí v poli proudění ve spodní troposféře a odchylkami od hydrostatické rovnováhy při rychlejším poklesu atmosférického tlaku s výškou (ve výškových cyklonách výškových brázdách).
Rychlost výstupných a sestupných konvektivních proudů je řádu jednotek až desítek m.s–1. Rychlost výstupných proudů je větší, v extrémních případech dosahuje hodnot až kolem 60 m.s–1. Konvekce se tak významně podílí na vertikálním transportu hybnosti, tepla, vodní páry a dalších komponent atmosféry od zemského povrchu do vyšších hladin. Pokud výstupný konvektivní proud nedosáhne kondenzační hladiny, mluvíme o bezoblačné konvekci, v opačném případě se tvoří konvektivní oblaky. Podle vertikálního rozsahu rozeznáváme konvekci mělkou a konvekci vertikálně mohutnou, jejímž projevem jsou konvektivní bouře.
Kromě uvedeného významu se v meteorologii termín konvekce dříve používal i jako synonymum výstupných pohybů vzduchu obecně, tedy včetně vynucených vertikálních pohybů vzduchu, viz konvekce dynamická. Mimo meteorologii se s konvekcí setkáváme v astronomii, geofyzice i v dalších oborech.
Termín zavedl angl. přírodovědec W. Prout v r. 1834. Pochází z lat. convectio „svezení, snesení“, odvozeného od convehere „svážet, snášet“ (z předpony con- „s“ a slovesa vehere „vézt“, s nímž jsou příbuzná čes. slova vehikl a vézt, dále něm. Weg i angl. way „cesta“). Myšleno je teplo, které je prostřednictvím proudícího vzduchu, příp. vody transportováno ve vertikálním směru; srov. advekce.
angl: convection; slov: konvekcia; něm: Konvektion f; rus: конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: