Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

křivka vypařování
syn. křivka výparu, křivka nasycených par – křivka na fázovém diagramu, která představuje rozhraní mezi plynnou a kapalnou fází sledované látky (v meteorologii mezi vodní párou a kapalnou vodou). Fázový diagram vody prochází trojným bodem a určuje podmínky, za nichž je vodní pára a kapalná voda v termodynamické rovnováze. Směrem od trojného bodu k vyšším teplotám končí v kritickém bodě, směrem k nižším teplotám odpovídá přechlazené vodě. Viz též rovnice ClausiovaClapeyronova.
angl: vapor-pressure curve, vaporization phase boundary; slov: krivka vyparovania; něm: Verdunstungskurve f  2017
podpořila:
spolupracují: