Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kvocient Meyerův
index humidity navržený A. Meyerem (1926) ve tvaru
QM=RD
kde R je prům. roč. úhrn srážek v mm a D prům. roč. sytostní doplněk v mm rtuťového sloupce neboli torrech.
angl: Meyer rain factor; slov: Meyerov kvocient; něm: Meyerscher Quotient m; rus: плювиометрический коэффициент Майера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: