Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

látky sekundární znečišťující
látka, která nemá v atmosféře vlastní významný zdroj, ale vzniká v důsledku chemických reakcí v atmosféře z tzv. prekurzorů. Např. přízemní ozon je sekundární znečišťující látkou, která vzniká v důsledku fotochemických reakcí z oxidů dusíku a VOC.
angl: secondary pollutants; slov: sekundárne znečisťujúce látky; rus: вторичные (секундарные) загрязняющие вещества  2014
podpořila:
spolupracují: