Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa izohyps
v provozní met. praxi dříve obvyklé označení pro mapy absolutní (barické) topografie. Viz též mapa izobar.
angl: isohyptic chart; slov: mapa izohýps; něm: Isohypsenkarte f; rus: карта изогипс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: