Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

metoda simulace velkých vírů LES
(Large Eddy Simulation) – metoda modelování turbulence spočívající v aplikaci filtru (prostorového, časového), pomocí něhož dojde k rozdělení spektra velikostí třírozměrných turbulentních vírů na dvě části, tj. na víry velkých měřítek a vírové pohyby měřítek malých. Víry velkých měřítek jsou přitom v modelu řízeny přímo pohybovými (Navierovými-Stokesovými) rovnicemi pro okamžité hodnoty složek rychlosti proudění, zatímco malé víry jsou parametrizovány.
angl: large eddy simulation method; slov: metóda simulácie veľkých vírov LES; něm: Large Eddy Simulation f (LES)  2014
podpořila:
spolupracují: