Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vývoj klimatu
syn. evoluce klimatu – průběh stavů klimatického systému na Zemi, v konkrétním regionu nebo místě za určité období. Tento vývoj může mít buď podobu periodického či nepravidelného kolísání klimatu, spojeného často se střídáním fází určité klimatické oscilace, nebo se projevuje dlouhodobou jednosměrnou změnou klimatu. Vývoj klimatu v různých částech Země přitom může mít odlišný charakter kvůli rozdílnému vlivu příčinných klimatických faktorů. Vývoj klimatu ustavující relativně stabilní stav klimatického systému v určitém čase označujeme jako genezi klimatu.
angl: evolution of climate; slov: vývoj klímy; něm: Evolution des Klimas f; rus: эволюция климата  2019
podpořila:
spolupracují: