Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mezoklimatologie
část klimatologie zabývající se mezoklimatem. Zkoumá především klimatické faktory, které modifikují makroklima na mezoklima a specifické vlastnosti mezoklimatu, jako např. zvláštnosti cirkulačních poměrů (podmínek), rozložení srážek, šíření exhalátů apod. Mezoklimatologie se opírá jednak o standardní met. měření a pozorování, jednak o speciální metody (stožárová meteorologická měření) a jiná měření vert. gradientů meteorologických prvků. Za součást mezoklimatologie lze považovat klimatologii znečištění ovzduší.
Termín se skládá z řec. μέσος [mesos] „střední, prostřední“ a slova klimatologie.
angl: mesoclimatology; slov: mezoklimatológia; něm: Mesoklimatologie f; rus: мезоклиматология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: