Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlhoměr
dříve používanné označení pro zařízení pro odběr kapalných usazených srážek. Jeho čidlem obvykle bývalo drátěné síto, které se umisťovalo v exponovaných horských polohách.
angl: fog gauge; slov: merač hmly; něm: Nebelmesser m; rus: измеритель тумана  1993-a3
podpořila:
spolupracují: