Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely podnebí energetické bilanční (EBM)
modely podnebí, které vycházejí z rovnice tepelné bilance soustavy Země – atmosféra, aplikované na vert. sloupec, vytyčený nad určitým úsekem zemského povrchu (většinou nad zonál. pásmem o šířce 10°), sahající na jedné straně k horní hranici atmosféry a na druhé straně (v litosféře, v hydrosféře nebo kryosféře) do hloubek, v nichž lze v bilancovaném období zanedbat změny teploty. V těchto modelech se používají vertikálně zprůměrované veličiny, všechny procesy probíhající v uvažovaném sloupci se parametrizují pomocí teploty zemského povrchu, popř. oblačnosti. Vzhledem k jednoduchosti slouží především k lepšímu pochopení dějů v klimatickém systému a v menší míře ke studiu odezvy klimatického systému na některé druhy antropogenních zásahů. Viz též parametrizace, systém klimatický úplný.
angl: energy balance models (EBM)  0000
podpořila:
spolupracují: