Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely turbulence statistické
modely, jež vycházejí z fyzikálně ne zcela výstižného předpokladu, že turbulentní proudění má náhodnou povahu, a je tedy možno na ně aplikovat klasické statistické metody, při nichž je východiskem nalezení vhodných středních hodnot charakteristik uvažovaného proudění. Problémy definování a interpretace příslušných středních hodnot jsou potom zásadními otázkami struktury, vývoje a aplikací těchto modelů. Obecně jsou tyto modely tvořeny rovnicemi s vhodně formulovanými okrajovými, event. počátečními podmínkami, kdy právě zmíněné střední hodnoty vystupují v roli hledaných neznámých.
angl: statistical models of turbulence; slov: statické modely turbulencie; něm: statistische Turbulenzmodelle n/pl  2014
podpořila:
spolupracují: