Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

náboj blesku
jeden z parametrů proudu blesku. Je vyjádřen vztahem
Qb=i.dt
kde i značí proud blesku a t dobu jeho trvání. Udává se buď náboj dílčího výboje blesku, nebo náboj celého blesku.
angl: lightning charge; slov: náboj bleskového výboja; něm: Blitzenladung f; rus: грозовой разряд  1993-a2
podpořila:
spolupracují: