Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

barotermometr
syn. termobarometr – zřídka používaná označení pro hypsometr.
Termín byl převzat z něm. Barothermometer; slovo se skládá z řec. βάρoς [baros] „tíha, váha“ (srov. bar), θερμός [thermos] „teplý, horký“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
 
slov: barotermometer; něm: Barothermometer m; fr: baro-thermomètre m; rus: баротермометр, термобарометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: