Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblast klimatomorfogenetická
oblast, v níž je reliéf zemského povrchu utvářen exogenními geomorfologickými procesy, které jsou klimaticky podmíněny. Poloha a velikost takové oblasti se mění v souvislosti se změnami klimatu. Dnešní reliéf povrchu pevnin je zpravidla polygenetický v důsledku pohybu klimatických pásem během geol. minulosti a současného působení endogenních sil. Viz též klimatická geomorfologie, klasifikace klimatu geomorfologická.
angl: climamorphogenetic region; slov: klimatomorfogenetická oblasť; něm: klimamorphogenetisches Gebiet n; rus: климаморфогенетическая область  1993-a3
podpořila:
spolupracují: