Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bilance půdní vody
syn. bilance vláhová – hydrologická bilance určitého půdního profilu. Příjem půdní vody je realizován především infiltrací části vody z padajících i usazených srážek, zmenšených o intercepci srážek, dále vzlínáním podzemní vody, jejím bočním přítokem a doplňováním vodní páry, která v půdě kondenzovala. K výdeji půdní vody dochází prostřednictvím výparu včetně transpirace rostlin a odtokem, především podpovrchovým.
angl: soil water budget; slov: bilancia pôdnej vody; něm: Bodenwasserbilanz f, Bodenwasserhaushalt m; fr: bilan hydrique des sols m; rus: водный баланс почвы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: