Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

členění atmosféry vertikální
dělení atmosféry Země ve vertikálním směru do několika vrstev podle různých hledisek:
a) podle průběhu teploty vzduchu s výškou rozeznáváme troposféru, stratosféru, mezosféru a termosféru, příp. i exosféru;
b) podle chemického složení atmosféry Země vymezujeme homosféru a heterosféru;
c) podle koncentrace atmosférických iontů a volných elektronů dělíme atmosféru Země na neutrosféru a ionosféru;
d) vzhledem k interakci atmosféry Země se zemským povrchem rozlišujeme mezní vrstvu atmosféry a volnou atmosféru;
Bez přesnějšího vymezení zůstává dělení na spodní, střední a horní atmosféru.
angl: vertical structure of the atmosphere; slov: vertikálne členenie atmosféry  2020
podpořila:
spolupracují: