Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

příměs atmosférická
plynná, kapalná nebo pevná látka v atmosféře Země, která není součástí čisté atmosféry. U plynných látek rozlišujeme při jejich uvolňování do atmosféry příměsi aktivní a pasivní, v případě kapalných a pevných látek podle jejich homogenity příměsi monodisperzní a polydisperzní. Viz též příměs znečisťující.
 
angl: atmospheric pollutant 
podpořila:
spolupracují: