Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

spektrum absorpční
v meteorologii část spektra elektromagnetického záření zahrnující absorpční čáry a absorpční pásy jedné, příp. více plynných složek atmosféry. Bývá prezentováno oddělené pro jednotlivé atmosférické plyny nebo souhrnně pro atmosféru jako celek.
angl: absorption spectrum  2022
podpořila:
spolupracují: