Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

PAH
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, polycyklické aromatické uhlovodíky) – uhlovodíky obsahující ve své struktuře nejméně dva benzenové kruhy. V souvislosti s ochranou čistoty ovzduší se namnoze projevují jako významné škodliviny. V současné době jsou v této souvislosti zmiňovány např. pyreny obsahující čtyři benzenové kruhy, v případě tří těchto kruhů jde o antracen, velkou pozornost pak budí zejména benzo(a)pyren s pěti benzenovými kruhy.
angl: polycyclic aromatic hydrocarbons; slov: PAH; něm: polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe m/pl (PAK / PAH), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe m/pl (PAK / PAH)  2017
podpořila:
spolupracují: