Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

paleoklimatologie
vědní obor, zabývající se rekonstrukcí a interpretací paleoklimatu. Změny klimatu v geol. minulosti se snaží vysvětlit pomocí teorií paleoklimatu. K jejich ověření využívá tzv. proxy dat, přičemž se opírá o poznatky dalších disciplín, např. sedimentologie, paleontologie a geochemie; při studiu klimatu kvartéru a především holocénu se uplatňují i geomorfologie a archeologie. Viz též dendroklimatologie, klimatologie historická.
Termín se skládá z řec. παλαιός [palaios] „starý, dávný“ a slova klimatologie.
angl: paleoclimatology; slov: paleoklimatológia; něm: Paläoklimatologie f; rus: палеоклиматология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: