Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parametr Coriolisův
veličina definovaná výrazem 2ωsinφ , kde ω je velikost úhlové rychlosti zemské rotace a φ z. š., vyjadřovaná na sev. polokouli úhly v intervalu (0, 90°) a na již. polokouli v intervalu (0, –90°). Coriolisův parametr se často vyskytuje v rovnicích a vztazích používaných v meteorologii, neboť bezprostředně souvisí s působením Coriolisovy síly v zemské atmosféře. Jeho hodnota na 50° sev. zeměp. š. činí 1,2.10–4 s–1. Parametr je nazván podle franc. matematika a fyzika G. G. Coriolise (1792–1843).
angl: Coriolis parameter; slov: Coriolisov parameter; něm: Coriolisparameter m; rus: параметр Кориолиса  1993-a2
podpořila:
spolupracují: