Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pascal
základní jednotka pro tlak v soustavě SI. Označuje se Pa a je definována jako síla 1 N působící kolmo na plochu jednoho metru čtverečního. Pro meteorologické účely je tato jednotka malá, v meteorologii se proto nejčastěji užívá jednotka stokrát větší, tj. hektopascal (hPa). Má to zároveň praktickou výhodu, neboť hektopascal je číselně roven jednotce tlaku milibar (mbar), která se dříve běžně používala v meteorologii. Viz též měření tlaku vzduchu.
angl: pascal; slov: pascal; něm: Pascal n; rus: паскаль  1993-a2
podpořila:
spolupracují: