Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prekurzor
v atmosférické chemii termín pro látku, ze které vzniká v atmosféře chemickou reakcí látka nová. Např. prekurzory přízemního ozonu jsou oxidy dusíku a VOC.
Termín je přejat z lat. slova praecursor „ten, kdo běží napřed (jako předvoj)“, odvozeného od slovesa praecurrere „běžet napřed“ (z prae- „napřed, dříve“ a currere „běžet“, srov. např. kurz).
angl: precursor; slov: prekurzor; něm: Vorläufererscheinung f  2014
podpořila:
spolupracují: