Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod mrznutí
syn. teplota mrznutí – v meteorologii označení pro bod tuhnutí nebo bod tání čisté vody při daném atmosférickém tlaku vzduchu. Je-li tento tlak roven normálnímu tlaku, je odpovídající teplota mrznutí rovna 0 °C a označuje se pak v české meteorologické literatuře jako bod mrazu. Tato hodnota teploty byla jako nulový bod zvolena při definování Celsiovy teplotní stupnice. Teplota mrznutí kapek v oblacích může být hluboko pod 0 °C vzhledem k existenci přechlazené vody (viz též ledová jádra).
angl: freezing point; slov: bod mrznutia; něm: Gefrierpunkt m; fr: point de congélation m; rus: точка замерзания  1993-a3
podpořila:
spolupracují: