Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod sublimace
teplota, při níž je tlak nasycené páry nad povrchem pevné fáze dané látky roven vnějšímu tlaku, v atmosférických podmínkách tlaku vzduchu. V meteorologii se jedná o hodnotu teploty, při níž hodnota tlaku nasycené vodní páry vzhledem k ledu odpovídá tlaku vzduchu. Za podmínek obvyklých v troposféře není bod sublimace ledu dosažen. Ve starší české meteorologické literatuře se bod sublimace někdy nesprávně vyskytuje ve smyslu teplota bodu ojínění. Viz též bod varu.
angl: sublimation point; slov: bod sublimácie; něm: Reifpunkt m; fr: température de sublimation f; rus: точка инея  1993-a3
podpořila:
spolupracují: