Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

p-systém
syn. soustava souřadnicová p – pravoúhlá souřadnicová soustava, v níž osy x a y leží ve zvolené izobarické hladině a vert. osa p je orientována ve směru poklesu tlaku vzduchu. Výhoda této soustavy proti z–systému spočívá v tom, že řada rovnic používaných v meteorologii má jednodušší tvar; např. v rovnici geostrofického větru se nevyskytuje měrný objem. P–systém se používá zejména při zpracování výsledků aerologických měření a jejich zakreslování do výškových map. Viz též sigma-systém, soustava souřadnicová hybridní.
Termín obsahuje symbol „p“ označující tlak jako fyzikální veličinu.
angl: p system, pressure coordinate system; slov: p-systém; něm: p-System n., p-Koordinaten pl/f, p-System n, p-Koordinaten f/pl, p-System n; rus: барическая система координат, изобарическая система координат, система координат-p  1993-a2
podpořila:
spolupracují: