Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radioaktivita atmosféry
přítomnost látek v atmosféře, jejichž atomová jádra se samovolně rozpadají a vysílají přitom radioakt. záření (α, β, γ, pozitrony, neutrony apod.). Koncentrace radioakt. látek vzniklých přirozenou cestou neboli přirozená radioaktivita atmosféry je malá. Radioakt. látky vzniklé umělou cestou, např. ostřelováním jader atomů různými elementárními částicemi v jaderných reaktorech nebo při jaderných výbuších, jsou příčinou umělé radioaktivity atmosféry. Jsou-li přítomny ve větších koncentracích, mohou být příčinou radioakt. znečištění, popř. zamoření ovzduší. Viz též měření radioaktivity atmosféry, oblak radioaktivní.
angl: radioactivity of atmosphere; slov: rádioaktivita atmosféry; něm: Radioaktivität in der Atmosphäre f; rus: радиоактивность атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: