Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rajonizace klimatologická
vyčleňování klimatických oblastí, podoblastí, okresů apod. v různých měřítkách klimatu vyznačujících se určitou homogenitou klimatických veličin. Klimatologické rajonizace jsou buď obecné, vystihující celkovou prostorovou diferenciaci klimatu, nebo jsou provedeny pro speciální účely, např. zemědělství, stavebnictví aj. Místo termínu rajonizace někteří autoři používají ve stejném smyslu pojmu regionalizace, jiní oba pojmy významově odlišují. Viz též hranice klimatická, kategorizace klimatu, klasifikace klimatu.
angl: climatological regionalization; slov: klimatologická rajonizácia; něm: klimatologische Regionalisierung f; rus: климатологическое районирование  1993-a1
podpořila:
spolupracují: