Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

regulace emisí
souhrn tech. opatření aplikovaných při nepříznivých met. podmínkách rozptylu znečišťujících příměsí na základě výstrah vydávaných odpovědnými orgány. Cílem regulace je po dobu trvání nepříznivých podmínek snížit emise v dané oblasti, a tím přispět k dočasnému snížení, resp. zpomalení zhoršování imisí. Viz též systém smogový varovný a regulační.
angl: air pollution control, emission limitation; slov: regulácia emisií; něm: Emissionsregulierung f; rus: контроль загрязнения атмосферы, регулирование выбросов  1993-a3
podpořila:
spolupracují: