Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

riziko hydrometeorologické
potenciál hydrometeorologického ohrožení negativně ovlivnit lidskou společnost, pokud jsou jeho působení vystaveni lidé, jejich majetek nebo přírodní zdroje. Míra rizika je kromě intenzity ohrožení dána mírou expozice a zranitelností osob, resp. majetku nebo prostředí. Podle druhu působícího ohrožení rozlišujeme povětrnostní, klimatická a hydrologická rizika. K naplnění rizika dochází při hydrometeorologické katastrofě.
slov: hydrometeorologické riziko; něm: hydrometeorologisches Risiko n, hydrometeorologische Gefahr f  2016
podpořila:
spolupracují: