Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sezonalita klimatu
charakteristická vlastnost většiny klimatických oblastí na Zemi, podmíněná změnami bilance záření během kalendářního roku a projevující se periodickým střídáním klimatických sezon. Projevuje se ročním chodem meteorologických prvků, přičemž mírou sezonality klimatu je jejich prům. roční amplituda. Pro tropy je rozhodující srážkový režim, v mimotropických oblastech dominuje vliv ročního chodu teploty vzduchu. Sezonalita klimatu zde roste se zeměpisnou šířkou a s kontinentalitou klimatu.
angl: climatic seasonality, seasonality of climate; slov: sezonalita klímy; něm: Saisonalität des Klimas f  2014
podpořila:
spolupracují: