Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soustava souřadnicová relativní
v meteorologii soustava souřadnic pevně spojená s rotující Zemí. V meteorologii se nejčastěji používá rel. souřadnicová soustava standardní a přirozená. Viz též soustava souřadnicová absolutní.
angl: relative coordinate system; slov: relatívna súradnicová sústava; něm: relatives Koordinatensystem n, Relativkoordinaten f/pl; rus: относительная система координат  1993-a2
podpořila:
spolupracují: