Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soustava souřadnicová standardní
pravoúhlá relativní souřadnicová soustava, v níž osa x směřuje na východ, osa y na sever a osa z vzhůru. Osy x a y přitom leží v rovině tečné k ideálnímu zemskému povrchu. Viz též soustava souřadnicová přirozená.
angl: standard coordinate system; slov: štandardná súradnicová sústava; něm: Standardkoordinatensystem n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: