Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

škodlivina v ovzduší
znečišťující příměs v ovzduší, která má toxické n. jinak škodlivé účinky na člověka n. jiné organismy, pokud se vyskytuje v urč. koncentraci po urč. dobu. Š. v o. mohou být plyny, tuhé či kap. součásti atmosférických aerosolů.Jsou antropogenního a někdy i přírodního původu. Nejvýše přípustné koncentrace běžných škodlivin z hlediska humánní hygieny, vztažené na určitou odběrovou dobu, jsou ve vyspělých zemích včetně ČSFR stanoveny normami, avšak vliv směsí škodlivin je zprav. nutno hodnotit individuálně. Známou škodlivinou, vznikající při hoření fosilních paliv, je oxid siřičitý (SO2), dalšími škodlivinami jsou např. oxidy dusíku (NO, NO2), sloučeniny fluóru a jemné částice poletavého prachu. V. t. znečištění ovzduší, koncentrace škodlivin.
angl: pollutant in the atmosphere  0000
podpořila:
spolupracují: