Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termodynamika atmosféry
část meteorologie zabývající se aplikacemi termodyn. zákonů a metod na atmosféru Země. Lze ji rozdělit např. na termodynamiku nenasyceného vzduchu, která popisuje vlhký vzduch jako směs ideálních plynů, a termodynamiku nasyceného vzduchu, studující zejména fázové přechody vody v atmosféře a s nimi spojené transformace energie. K nejlépe prostudovaným a teoreticky popsaným termodyn. procesům v atmosféře patří především adiabatické děje. Poznatky termodynamiky atmosféry se uplatňují prakticky ve všech odvětvích meteorologie, nejvíce ve fyzice oblaků a srážek, v dynamické, synoptické a letecké meteorologii. Za počátek vývoje termodynamiky atmosféry se považuje rok 1843, kdy franc. fyzik J. C. E. Péclet aplikoval Poissonovy rovnice na výstupné vzdušné proudy.
angl: atmospheric thermodynamics, thermodynamics of atmosphere; slov: termodynamika atmosféry; něm: atmosphärische Thermodynamik f, Thermodynamik der Atmosphäre f; rus: термодинамика атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: