Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

topoklima
syn. klima reliéfové – typ klimatu, které se utváří pod vlivem georeliéfu, jeho aktivního povrchu a spolupůsobení antropogenních vlivů. Morfografie zemského povrchu dává klimatu specifické vlastnosti, jejichž vert. a horiz. rozsah závisí na přilehlých tvarech reliéfu. Prostorové vymezení topoklimatu je proto neurčité, stejně jako jeho postavení v soustavě členění klimatu. Topoklima v pojetí některých autorů je syn. místního klimatu. Termín navrhl C. W. Thornthwaite (1953). Viz též kategorizace klimatu, zóna svahová teplá.
Termín se skládá z řec. τόπος [topos] „místo“ a slova klima.
angl: topoclimate; slov: topoklíma; něm: Geländeklima n, Topoklima n; rus: климат рельефа, топоклимат  1993-a3
podpořila:
spolupracují: