Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

transmise exhalátů
čistotě ovzduší souborné označení pro všechny procesy mezi emisí a imisemi, tj. pro rozptyl, šíření i dálkový přenos znečišťujících příměsí. Viz též transformace příměsi, transport znečišťujících příměsí.
angl: transmission of air pollution; slov: transmisia exhalátov; něm: Transmission von Exhalaten f; rus: распространение выбросов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: